Posledná AKTUALIZÁCIA CIEN prebehla: 16.01.2021 01:31:02
0 ks, 0,00 (Košík)

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky spoločnosti 3signa, s.r.o., so sídlom Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín, IČO: 46754776, IČ-DPH: SK2023556700, zapísanej v Obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č 26583/R

 • sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou 3signa, s.r.o. a kupujúcim
 • sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti medzi obidvomi stranami


Vymedzenie pojmov


Predávajúci: Predávajúcim je obchodná spoločnosť 3signa, s.r.o., so sídlom Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín, IČO: 46754776, IČ-DPH: SK2023556700, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č 26583/R.

Kupujúci: Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Zmluvné strany: Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci spolu alebo každý z nich jednotlivo.

Web stránka: www.3signa.sk, www.3signa.cz, www.3signa.eu

Tovar: Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré predávajúci ponúka na web stránke.

Kúpna zmluva: Je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru uvedeného a zobrazeného na web stránke.

Elektronická objednávka: Elektronickou objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná prostredníctvom web stránky alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.


Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

2. Z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy musí objednávka obsahovať nasledujúce údaje:

 • osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, prípadne názov firmy, IČO a IČ-DPH), názov tovaru, počet kusov, spôsob doručenia

Registrácia na našich stránkach nie je nutná k realizácii objednávky.

3. Po odoslaní objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom prijatie tejto objednávky.

4. Potvrdením objednávky sa kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim považuje za uzatvorenú a záväznú. Kupujúci nemôže podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

5. Zrealizované objednávky zo strany klienta sú objednávky s povinnosťou platby.


Cena tovaru a platba 


1. Ceny na našich stránkach sa aktualizujú každú minútu v závislosti od pohybu cien na burze s drahými kovmi a na vývoji kurzu EUR/USD. Ceny sa aktualizujú aj v priebehu objednávky.

2. Všetky predajné ceny uvedené na našich stránkach sú vrátane DPH (sadzba DPH u zlata 0%, u striebra a platiny 20%), sú konečné a platné v čase objednávky. Fixácia prebieha 7 dní v týždni 24 hodín denne. 

3. Po potvrdení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu konečnú faktúru na objednaný tovar.

4. Kupujúci je povinný realizovať príkaz na úhradu konečnej faktúry obratom po jej doručení a to bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre. Splatnosť faktúry sú 2 dni, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania čiastky na účet predávajúceho.

 • Predávajúci má právo požiadať kupujúceho o zaslanie kópie zrealizovaného príkazu na úhradu prostredníctvom e-mailu.

5. Ak kupujúci zrealizuje úhradu faktúry hotovostným vkladom na pobočke banky, a banka takúto operáciu spoplatňuje, poplatok znáša kupujúci.

UPOZORNENIE - ZA HOTOVOSTNÝ VKLAD NA POBOČKE TATRA BANKY SI BANKA PRI VKLADE NAD 15.000 EUR ALEBO NAD 500 KUSOV BANKOVIEK ÚČTUJE POPLATOK VO VÝŠKE 1% Z CELEJ SUMY VKLADU.

Pozn. Pri hotovostnom vklade nad 15.000 EUR odporúčame klientom vkladanú sumu rozdeliť na viacero častí tak, aby banka poplatok neúčtovala.  

6. Úhrada v hotovosti je možná pri osobnom odbere a po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a to do výšky stanovenej zákonom, tj. 5.000 EUR.

7. Na dobierku zasielame na žiadosť klienta objednávky do celkovej hodnoty 500 EUR. Za platbu na dobierku neúčtujeme žiadne poplatky, ceny poštovného sú zhodné s cenami poštovného uvedenými v týchto Obchodných podmienkach.


Pracovná doba

 

1. Fixácia prebieha 7 dní v týždni 24 hodín denne. 

2.  Zákazníkom sme k dispozícii v čase od 8:30 do 19:00 hod, vrátane víkendov a sviatkov.

 

Dodacie podmienky

 

1. Po úhrade konečnej faktúry odošle predávajúci zvyčajne do 7 pracovných dní tovar kupujúcemu.

2. V prípade nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania o dobu trvania prekážky. O tejto skutočnosti predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.

3. V prípade, ak predávajúci nebude môcť uspokojiť objednávku ani po tejto predlženej lehote, má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vrátenie celej kúpnej ceny tovaru, ktorú uhradil. Predávajúci musí takejto požiadavke vyhovieť a vrátiť celú uhradenú cenu tovaru kupujúcemu bankovým prevodom do 3 pracovných dní.

4. Pokiaľ kupujúci zvolil v objednávke osobný odber, informuje predávajúci kupujúceho o možnom termíne odberu. Osobný odber je možný v jednej z kancelárií spoločnosti 3signa, s.r.o., a to na adrese Seberíniho 9, Bratislava alebo Legionárska 2, Trenčín; ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodli na inom mieste. 

5. V ostatných prípadoch je tovar odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom doručovacej spoločnosti EMS, vždy bezpečne zabalený a poistený na plnú hodnotu tovaru.

6. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby v deň dodania tovaru bola v mieste dodania prítomná osoba, ktorá zásielku prevezme.

7. Cenu poštovného a poistného hradí kupujúci. Cena poštovného bude pripočítaná ku konečnej cene tovaru v závislosti od hodnoty zásielky. Cena zahŕňa náklady na prepravu, poistenie zásielky na plnú hodnotu tovaru a balné. Ceny poštovného sú vrátane DPH.

Slovensko - ceny poštovného pre zásielky s hodnotou:

 • do 500 EUR - poštovné 4 EUR
 • 500,01 - 850 EUR - poštovné 7 EUR
 • 850,01 - 1.500 EUR - poštovné 8 EUR
 • 1.500,01 - 2.500 EUR - poštovné 10 EUR  
 • 2.500,01 - 5.000 EUR - poštovné 14 EUR
 • 5.000,01 - 10.000 EUR - poštovné 20 EUR
 • 10.000,01 - 20.000 EUR - poštovné 26 EUR
 • 20.000,01 - 40.000 EUR - poštovné 60 EUR
 • 40.000,01 - 100.000 EUR - poštovné 100 EUR

Česká republika - ceny poštovného pre zásielky s hodnotou:

 • do 12.000 Kč - poštovné 140 Kč
 • 12.001 - 25.000 Kč - poštovné 190 Kč
 • 25.001 - 50.000 Kč - poštovné 220 Kč
 • 50.001 - 100.000 Kč - poštovné 280 Kč
 • 100.001 - 200.000 Kč - poštovné 390 Kč
 • 200.001 - 300.000 Kč - poštovné 560 Kč
 • 300.001 - 600.000 Kč  - poštovné 950 Kč
 • 600.001 Kč a viac - individuálne 

Ostatné štáty EU - ceny poštovného pre zásielky s hodnotou:

 • do 1.000 EUR - poštovné 20 EUR
 • 1.000,01 - 5.000 EUR - poštovné 60 EUR
 • 5.000,01 - 10.000 EUR - poštovné 110 EUR
 • 10.000,01 -20.000 EUR - poštovné 180 EUR  
 • 20.000,01 EUR a viac - nezasielame

8. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručená zásielka, o odoslaní ktorej bol informovaný predávajúcim alebo je zásielka poškodená (v takom prípade odmietne zásielku prevziať), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky, prípadne e-mailom.

 

Odmietnutie objednávky zo strany predávajúceho 


Predávajúci môže odmietnuť realizáciu objednávky v nasledujúcich prípadoch:

 • v prípade nesprávneho zápisu zverejnenej aktuálnej ceny (o tejto skutočnosti bude kupujúci okamžite informovaný e-mailom)
 • ak objednávku považuje za neserióznu alebo pochybnú
 • ak kupujúci v minulosti meškal s úhradou ceny za objednaný tovar, prípadne nesplnil iné podmienky alebo záväzky z hľadiska odberu tovaru
 • ak kupujúci uvedie v objednávke požiadavky, ktoré sú v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami alebo uvedie nesprávne údaje
 • ak kupujúci odmietne potvrdiť e-mailom telefonickú objednávku, prípadne nebude odpovedať na výzvy predávajúceho


Záloha na objednaný tovar


1. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požiadať kupujúceho o úhradu zálohovej faktúry na objednaný tovar vo výške 10% z predbežnej ceny tovaru.

2. Zálohovú faktúru je možné uhradiť iba bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.

3. Pokiaľ kupujúci zašle predávajúcemu kópiu zrealizovaného príkazu na úhradu zálohovej faktúry (prostredníctvom e-mailu) obratom po jej obdržaní, garantuje predávajúci konečnú cenu tovaru zhodnú s cenou v čase objednávky. V opačnom prípade bude cena tovaru zafixovaná po pripísaní 10% zálohy na bankový účet predávajúceho.

4. Pokiaľ predávajúci po pripísaní zálohy na bankový účet zistí, že konečná cena tovaru bude vyššia o 3 a viac % ako predbežná cena tovaru v čase vytvorenia objednávky, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Následne sa s kupujúcim dohodne na jednej z týchto možností:

 • Pokiaľ sa kupujúci rozhodne akceptovať cenu vyššiu, zafixuje predávajúci na jeho pokyn konečnú cenu tovaru a vystaví konečnú faktúru.
 • Na žiadosť kupujúceho vyčká predávajúci s fixáciou ceny na iný/neskorší deň. O dĺžke tejto doby a o termíne fixácie rozhoduje kupujúci. Ak však kupujúci nedá predávajúcemu pokyn ani do 10 pracovných dní, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť kupujúcemu bankovým prevodom celú hodnotu uhradenej zálohovej faktúry a to do 3 pracovných dní.
 • V prípade, ak bude vyššia cena pre kupujúceho neakceptovateľná, vráti predávajúci kupujúcemu celú hodnotu uhradenej zálohovej faktúry bankovým prevodom a to do 3 pracovných dní.

5. Kupujúci je povinný do 2 pracovných dní odo dňa vystavenia konečnej faktúry zaplatiť predávajúcemu rozdiel medzi konečnou cenou tovaru a úhradou zálohovej faktúry a to bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.

 • Doplatok kúpnej ceny v hotovosti je možný iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a to do výšky stanovenej zákonom, tj. 5.000 EUR.

6. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak a kupujúci neuhradí konečnú faktúru do dátumu splatnosti, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu úroku z omeškania podľa zákonnej sadzby.

7. Pokiaľ kupujúci neuhradí konečnú faktúru ani do 5 dní od jej vystavenia, odstúpi predávajúci od zmluvy a uhradená záloha z predbežnej ceny tovaru prepadá ako zmluvná pokuta v prospech predávajúceho.

 

Reklamácia a záruka


1. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa doručenia alebo osobného predania tovaru kupujúcemu.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vzniknú na tovare po jeho prevzatí kupujúcim v dôsledku prírodných živlov, nešetrným zaobchádzaním, neodbornom skladovaní a neodbornou manipuláciou s tovarom.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru a o jednotlivých zistených vadách tovaru ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a dohodne s kupujúcim zaslanie alebo osobne prevzatie tovaru. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Adresa pre doručenie alebo odovzdanie reklamovaného tovaru: 3signa, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava.

4. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu tovaru.

5. Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, je povinný požiadať predávajúceho o vyriešenie sporu. Adresa pre odoslanie žiadosti je: hruska@3signa.sk.

6. Ak predávajúci s kupujúcim spor nevyriešil, má kupujúci možnosť podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho on-line riešenia sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporov on-line (RSO). Platforma RSO je dostupná na tomto odkaze

Alternatívne riešenie sporov sa týka len spotrebiteľských zmlúv medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktoré boli uzatvorené na diaľku, kde spotrebiteľ je fyzická osoba a hodnota sporu prevyšuje 20 EUR. Subjekty riešenia sporov on-line môžu od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu. Žiadosť podaná na RSO by mala byť vybavená do 90 dní. 


Ochrana osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze. 


Záverečné ustanovenia


1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na web stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

2. Predávajúci je oprávnený vykonať ich zmeny a doplnky, ktoré uverejní na svojej web stránke, pričom dňom ich uverejnenia nadobúdajú platnosť.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode; v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostredníctvom web stránky a elektronickej pošty vrátane príloh ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Obchodné podmienky sú platné od 1.9.2012

Posledná zmena uvedených Obchodných podmienok bola vykonaná 29.9.2020
 POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA CIEN PREBEHLA
16.01.2021 01:31:02
okamžitá fixácia za aktuálnu cenu
fixácia cien prebieha 7 dní v týždni 24 hodín denne
konečné ceny bez skrytých poplatkov
dodanie tovaru nasledujúci deň po odoslaní
osobný odber v Bratislave alebo Trenčíne s možnosťou anonymného nákupu
ceny na našich stránkach sa aktualizujú každú minútu, sú konečné a platné v čase objednávky
zákazníkom sme k dispozícii aj mimo pracovnú dobu, vrátane víkendov a sviatkov
tovar označený „skladom“ odosielame zvyčajne v deň pripísania úhrady na bankový účet, ostatný tovar podľa dostupnosti uvedenej u produktov
zásielky zasielame v špeciálnej bezpečnostnej obálke a poisťujeme na plnú hodnotu tovaru
kancelária Bratislava - Seberíniho 9, kancelária Trenčín - Legionárska 2

X
Denná cena zlata v EUR/Oz Denná cena striebra v EUR/Oz Denná cena platiny v EUR/OZ

Referencie

28.12.2020 | Rozhodol som sa pre vianočný dar relatívne neskoro.20.12. Telefonicky som požiadal o riešenie pracovníka 3signa v presvedčení, že je už neskoro a moja objednávka bude vyriešená až po Vianociach. Bol som milo prekvapený ústretovosťou a zabezpečením dodávky kuriérom tak, že som mohol mojím milým spraviť radosť 24.12 pod stromčekom za čo veľmi pekne ďakujem p.Hruškovi s pozdravom a prianím všetkého dobrého do roku 2021!

Správy

Zlato letos zdražilo o 20 procent, dobrý je i výhled

30.12.2020 | Cena zlata se podobně jako loni i v letošním roce zvýšila zhruba o 20 procent a vzestupný trend by podle...

Zlato (a stříbro) podle technické analýzy: Komerční obchodníci stále přikládají na SHORT stranu trhu

17.12.2020 | Uplynulý týden přinesl ve výsledku jen nepatrné změny cen zlata a stříbra. Zlato zakončilo o jeden dolar...

Zlato v portfóliu: Moderný investičný dôvod prečo vlastniť toto starodávne aktívum

17.12.2020 | Zlato už v modernom finančnom systéme neslúži ako oficiálne platidlo, napriek tomu je stále považované...

Technická naděje pro býky: Ceny zlata a stříbra se odrazily od supportů

08.12.2020 | Po třítýdenním poklesu cen si zlato i stříbro v uplynulém týdnu připsaly solidní zisky. Zlato zakončilo...Nahoru