Poslední AKTUALIZACE CEN proběhla: 25.05.2024 01:10:01
0 ks, 0 CZK (Košík)

Zásady spracovania osobných údajov

 

Správca osobných údajov

Spoločnosť 3signa, s.r.o., so sídlom Jilemnického 540/17, 911 01 Trenčín, IČO: 46754776, IČ-DPH: SK2023556700, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č 26583/R, (ďalej len "3signa"), prevádzkovateľ webových stránok www.3signa.sk, www.3signa.cz a www.3signa.eu (ďalej len "Internetová stránka"), prehlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sú spoločnosťou 3signa považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Spoločnosť 3signa je v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 (ďalej len "Nariadenie"), správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchováva, využíva a spracováva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromažďované spoločnosťou 3signa z dôvodu plnenia zmluvného vzťahu, právnych povinností, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu a to prostredníctvom Internetovej stránky alebo iných zdrojov, a popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti 3signa.

Internetová komunikácia

Pre zabezpečenie internetovej komunikácie používa 3signa certifikát SSL certifikačnej autority Let’s Encrypt. Protokol SSL sa využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi pomocou HTTPS, čo je zabezpečená verzia protokolu HTTP. Po vytvorení SSL spojenia (session) je komunikácia medzi serverom a klientom šifrovaná a teda zabezpečená.

Účel spracovania osobných údajov, právny základ, údaje dotknutých osôb a doba ich uchovania

3signa spracováva osobné údaje podľa ich účelu, tj. vykonáva operácie s osobnými údajmi pre účel, pre ktorý ich od jednotlivých subjektov údajov získala. Pre iný účel 3signa ďalej osobné údaje nespracováva.

3signa spracováva a uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, po dobu, na ktorú dotknutá osoba na spracovanie súhlas udelila alebo po dobu nevyhnutne nutnú na poskytnutie ďalších služieb. V ostatných prípadoch vyplýva doba uchovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti účtovníctva.

Účel spracovania:

Plnenie zmluvného vzťahu

Právny základ: plnenie zmluvného vzťahu

Údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ-DPH, tel. číslo, e-mail, prípadne číslo bankového účtu (SWIFT)

Doba uchovania osobných údajov: 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po splnení zmluvného vzťahu

 

Účtovné a daňové účely

Právny základ: plnenie ostaných zákonných povinností

Údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ-DPH, tel. číslo, e-mail, prípadne číslo bankového účtu (SWIFT)

Doba uchovania osobných údajov: 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po splnení zmluvného vzťahu

 

Vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v zmysle AML zákona

Právny základ: plnenie ostaných zákonných povinností

Údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, dátum narodenia, RČ, trvalý pobyt alebo iný pobyt, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti

Doba uchovania osobných údajov: 5 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po splnení zmluvného vzťahu

 

Správa používateľských účtov (Registrácia na Internetovej stránke)

Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ-DPH, tel. číslo, e-mail

Doba uchovania osobných údajov: do doby zrušenia účtu

 

Poskytovanie služby - Dotaz na produkt

Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje dotknutých osôb (nepovinné): meno, tel. číslo

Údaje dotknutých osôb (povinné): e-mail

Doba uchovania osobných údajov: po dobu nevyhnutne nutnú na vybavenie dotazu

 

Poskytovanie služby - Sledovanie ceny

Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje dotknutých osôb: e-mail

Doba uchovania osobných údajov: 20 dní

 

Referencie klientov

Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje dotknutých osôb (nepovinné): meno, e-mail

Doba uchovania osobných údajov: do odvolania

 

Vykonávanie analýz a meraní (návštevnosť, počet prezretých stránok, čas strávený na stránkach atď.)

Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje dotknutých osôb: Cookies, IP adresa

Doba uchovania osobných údajov: do odvolania

 

COOKIES

Súbory cookies sú súbory, ktoré obsahujú údaje o návšteve užívateľa, napríklad odkiaľ užívateľ na web stránky prišiel, kde sa na nich pohyboval a aké informácie ho zaujímali. 3signa využíva tieto údaje pre svoju internú potrebu, najmä pre analýzy, vyhodnocovanie a k zvyšovaniu kvality Internetových stránok. Pri vstupe na Internetové stránky je užívateľ na túto skutočnosť upozornený oznamovací lištou v spodnej časti Internetových stránok. Pokiaľ s týmto postupom nesúhlasíte, môžete cookies vypnúť v nastavení svojho prehliadača (zvyčajne v záložke Nástroje/Možnosti).


Zoznam spracovávateľov

Spoločnosť 3signa nemá zamestnancov, v rámci 3signa sú osobné údaje dotknutých osôb sprístupnené iba konateľom spoločnosti 3signa. Spoločnosť 3signa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje tretím subjektom len v rozsahu potrebnom na účely spracovania a len v potrebnom čase.

Tretie subjekty:

Dopravné spoločnosti

Poskytovatelia analytických nástrojov

Správca Internetovej stránky

V prípade žiadosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní a ďalších orgánov verejnej moci je 3signa na základe platných právnych predpisov za určitých podmienok oprávnená niektoré osobné údaje odovzdať .

3signa osobné údaje nezverejňuje.

3signa neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

 

Práva dotknutých osôb


Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od spoločnosti 3signa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané. V prípade, že sú spracovávané, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účel spracovania; kategórie osobných údajov; príjemcovia, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené; doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

 

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, že máte pocit, že o Vás 3signa spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. 3signa vykoná opravu bez zbytočného odkladu. S poskytnutím Vášho dodatočného vyhlásenia a s prihliadnutím na účely spracovania, môže 3signa tiež doplniť Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na výmaz

Máte právo na to, aby 3signa bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

 

Právo na obmedzenie spracovaní osobných údajov

V prípade, ak nemáte záujem o výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete po 3signa požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, ak chcete, aby 3signa Vaše osobné údaje odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd iných osôb, 3signa Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.

 

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

 

Právo požadovať vysvetlenie

V prípade, že máte podozrenie, že 3signa spracovaním Vašich osobných údajov narúša ochranu Vášho osobného a súkromného života alebo že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, môžete po 3signa požadovať vysvetlenie.

 

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že máte za to, že dochádza k porušeniu Vášho práva na súkromie spoločnosťou 3signa, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

Právo na odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

 

Všetky práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto Zásadách sa riadia zákonom č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

Vprípade využitia Vašich práv alebo akýchkoľvek iných otázok nás neváhajte kontaktovať.

3signa, s.r.o.

Sídlo: Jilemnického 540/17, 911 01 Trenčín

IČO: 46754776, IČ-DPH: SK2023556700

Rastislav Hruška - konateľ, tel: +421 948 462 204, e-mail: hruska@3signa.sk

Monika Taranova - konateľ, tel: +421 948 831 661, e-mail: taranova@3signa.sk

Kancelária Bratislava - Seberíniho 9, Bratislava 821 03 (Hotel Bratislava, 2. poschodie, č.d. 239)

Kancelária Trenčín - Jilemnického 17, Trenčín 911 01 

 

Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 24.5.2018POSLEDNÍ AKTUALIZACE CEN PROBĚHLA
25.05.2024 01:10:01
okamžitá fixace za aktuální cenu
fixace probíhá 7 dní v týdnu 24 hodin denně
konečné ceny bez skrytých poplatků
dodání zboží následující den po odeslání
osobní odběr v Trenčíně nebo Bratislavě s možností anonymního nákupu
ceny na našich stránkách se aktualizují každou minutu, jsou konečné a platné v době objednávky
zákazníkům jsme k dispozici i mimo pracovní dobu, včetně víkendů a svátků
zboží označené „skladem“ odesíláme obvykle v den připsání úhrady na bankovní účet, ostatní zboží podle dostupnosti uvedené u produktů
zásilky zasíláme ve speciální bezpečnostní obálce a pojišťujeme na plnou hodnotu zboží
kancelář Trenčín - Legionárska 2, kancelář Bratislava - Seberíniho 9

X
Denní cena zlata v EUR/Oz Denní cena stříbra v EUR/Oz Denní cena platiny v EUR/OZ

Reference

29.1.2024 | profesionalne jednanie,anonymnost,pristup,kvalita..definitivne sa vratim po viac materialu.

Zprávy

Testování stability zlata

07.10.2023 | Soudě podle výnosové křivky amerických státních dluhopisů se americká ekonomika pravděpodobně blíží klíčovému...

Inflace šokuje, ale nejspíš ji trumfne stagflace. Co to pro nás znamená?

12.10.2021 | Historie se opakuje. V 70. letech plyn, uhlí a elektrická energie zdražila o polovinu, benzin Normal...

Zlato je skutečný bitcoin

26.04.2021 | Zlato = skutečný bitcoin. Bitcoin = digitální zlato. To je stejná rovnice, pouze jinak zapsaná, tak jak...

Technická analýza: Výprodej na trhu se zlatem je zřejmě u konce

02.03.2021 | Konec února byl na trzích s kovy pořádně divoký. Zlato zakončilo uplynulý týden o 3 % levnější, stříbro...Nahoru
Na této webové stránce využíváme cookies
Pro zlepšení funkce prohlížení tohoto webu, personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních sítí, analýzu návštěvnosti a vylepšování funkcionalit tohoto webu využíváme informace uložené ve Vašem (koncovém) zařízení, tzv. soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Podrobnosti naleznete v záložce Ochrana soukromí.
Na této webové stránce využíváme cookies
Pro zlepšení funkce prohlížení tohoto webu, personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních sítí, analýzu návštěvnosti a vylepšování funkcionalit tohoto webu využíváme informace uložené ve Vašem (koncovém) zařízení, tzv. soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Podrobnosti naleznete v záložce Ochrana soukromí.
Všechna nastavení cookies:
Používáme analytické cookies, abychom mohli sledovat počet návštěvníků různých částí stránky a pochopit, jak se naše stránka používá.
Google analytics Podrobné informace
Google Platform Services Podrobné informace
Cloudflare Podrobné informace
BullionVault Podrobné informace
Základní nastavení cookies:
Nezbytné soubory cookies umožňují základní funkce naší webové stránky, jako je bezpečnost, správa sítě a dostupnost. Pokud odmítnete i základní nastavení, může to ovlivnitsprávné fungování přihlášení uživatele a objednávkového systému.
Cloudflare Podrobné informace
BullionVault Podrobné informace